toon1892

 ~ fer fans iv Newcassell United ivvreewheor...

Toon1892
Crowning Glory.

"Why-aye man, theor wornt nowt betta thyen this whyen ah wez aa bairn liek..."

The World Famous Tyne Bridge.
The World Famous Tyne Bridge.

"Whyen aa see thuh bridge aa knaa aam hyem..."

Entrance to Gallowgate and Leazes Stands.
Entrance to Gallowgate and Leazes Stands.

"Gannin up on aa Satdaa is leik gannin aa heaven. Comin' baak doon isn't alwaas aas happy thaa."

Statue of Jackie Milburn
The first Newcastle player to be given the freedom of the City ~ and have a stand named after him.

"Eornlee reet an'aal..."


Aa Bittiv Wot’s Insyied...

Aa Bittiv Wot’s Insyied...

Playaz

Rekkords fer ivvree plaaya whe’s bin iyn aa forst teem skwod. Eech aan ivvree gyem wheor thaay plaayd izz heor fer yer tuh lyeuk iyt alaang wiv aal thuh uttha deetayuls iv thuh gyem.

Gaffaz

Aal thuh rekkords iv eech aan ivvree gaffa gannin baak tuh thuh stort iyn 1892. Alaang wiv theez theors geet eezee taabbils tuh cee hoo thaay staak-up agyin eech uttha.

Gyems

Aa lyist iv ivvree reel gyem Newcassell hev plaayd uptill nyeu. Forthor deetayuls iv thuh gyems kin bi fund bi aa moose-clikk.

Seeszuns

Geet full rekkord iv aal thuh seeszuns. Eech hez aa braakdoon iv whe plaayd, skorrors aan stuff aan lyinks tuh eech aan ivvree gyem.

Onnaas

Fowwor Leeg Tyituls, 6 FA Cups, thuh Fairs Cup, Intertoto Cup, Anglo-Italian Cup tuu Texaco Cups aan thuh Charittee Sheeld. Yer knaa, wiv got sum canny stuff iyn wor kubbaad.

Uttha Stuff

Frem sum canny heedlyiens tuh lyists iv uttha stuff, frem sum canny trivvya tuh aa lyist iv canny beuks - heors aal thuh resst.

Let Izz Knaa

Divvent bi shyi, ax owt yer whont, giz ideeyahs abyeut owt yerr’d lyiek tuh cee - urr eevin juss saay hellow. Ah’m aalwaas haapee tuh heor frem yez.

Sorch

Ivvree taabbil aan lyist hez iytz aan sorch tyeuls aan yer kin aalcee yuuz thyis bit tuh sorch, iyn geet deetayul, ivvree thing abyeut Newcassell’s rekkord agyin ennee uttha syied.
Cee mair abyeut thyis Seeszun

Iyn thuh Beukshop

Newcastle United Day by Day Book Packs Newcastle United Manager Menagerie

Books n Stuff

Newcastle United Day by Day
Newcastle United Day by Day

Canny faaktz, figgaas & trivvya fer ivrvee daay iv thuh yeor.

Geet Offaas
Book Packs

Geet Offaas

Canny deels fer yer whyin yer git mair thyin wen beuk...

Newcastle United Manager Menagerie
Newcastle United Manager Menagerie

Aal thuh rekkords fer ivvree Gaffa since 1892

Aa smaal baakgrund storee fer yer...

Aa smaal baakgrund storee fer yer...

Book Story

Graa’n up iyn Newcassell, aalwaas lissnin tuh storees abyeut "Wee Hughie" Gallacher frem me Granda aan "Wor Jackie" Milburn frem me Fethor theor wez nar na flummix tuh ah wud graa up tuh bi aa geet prowd paart iv thuh "Toon Army".

Cee nyeu, mair yeors thyin ah wud leik, err caair, tuh r’memmba, iytz aal abyeut shaarrin thuh histree iv thuh geet besst fyeutbaal syied iyn thuh wurld wi aal yer canny fowk eyeut theor.

My Story

Newcastle v Everton

Newcastle v Everton 08/04/1966
Me "enrolment" intee thuh "Toon Army"...
Aa veree canny gyem, whey not fer thuh fyeutbaal leik, iyt wez aa canny poor 0-0 draa - but bicoz iyt wez me forst tyeim iyt St James's Park!

Book Cover Newcastle United Day by Day

Newcastle United Day by Day
Canny faaktz, figgaas & trivvya fer ivrvee daay iv thuh yeor.